Saturday, November 24, 2007

Helmetless Hockey player

circa: 1980

70sHelmetlessHockeyPlayer

No comments: